Społeczna Straż Rybacka

Porozumienie w sprawie współpracy SSR z KPP we Wschowie

W dniu 13.04.2015 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy, między innymi z SSR we Wschowie, a Komendą Powiatową Policji we Wschowie. Zobacz treść POROZUMIENIA.


Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW Okręg w Lesznie działającej na terenie Powiatu Wschowskiego za rok 2014.
Sprawozdanie przedstawił Z-ca Komendanta SSR kol. Henryk Dederek.
•    Ilość przeprowadzonych kontroli : 139;
•    Ilość przepracowanych godzin : 488;
•    Ilość skontrolowanych wędkarzy : 1157 w tym pouczono 320;
•    Ilość skierowanych spraw do sądów koleżeńskich : zero;
•    Zabezpieczono porzucone ryby : zero;
•    Zabezpieczono porzucone przedmioty : 2 siatki typu fonton, dł 25m.;
•    Odebrano ryb : zero;
•    Odebrano przedmioty : 1 wędka typu spinning;
•    Współpraca z policją i Państwową Strażą Rybacką w Zielonej Górze : wystawiono 37 wezwań, wystawiono mandatów na kwotę 6550 zł, jedną sprawę przekazano do Sądu Powiatowego we Wschowie.


 

Uprawnienia i zadania Straży

Strażnik SSR ma uprawnienia do:

1.Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.

2. Kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.

3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.

4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Przed przystąpieniem do kontroli strażnik jest zobowiązany do okazania kontrolowanemu legitymacji i odznaki oraz przedstawienia się. W przypadku udaremnienia wykonania czynności kontrolnych przez osoby kontrolowane lub postronne, strażnik powinien odstąpić od tych czynności i powiadomić Komendanta Społecznej Straży Rybackiej lub najbliższą jednostkę Policji.


Zadania Społecznej Straży Rybackiej


1.Współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i z Policją w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. ( Dz. U. z 2009 r. 189, poz. 1471 z pózn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

2. Samodzielne kontrole w zakresie przestrzegania w/w/ ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Dbając o bezpieczeństwo strażników patrole powinny składać się co najmniej z 2 strażników. Podczas i w związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.


Społeczna Straż Rybacka - rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

W 1994 r. przy wschowskim Kole PZW powołano Społeczną Straż Rybacką.


Biuro koła  czynne w poniedziałki

w godz.16.00 - 17.00

Wschowa, ul. Kopernika 7

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości